Καλωσορίσατε στο City Unity Lingua


Το City Unity Lingua είναι leader στη ξενόγλωσση εκπαίδευση ενηλίκων ατόμων και στόχος των προγραμμάτων του είναι η εκμάθηση / βελτίωση της ξένης γλώσσας για ακαδημαϊκούς ή επαγγελματικούς λόγους.

Σήμερα η πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική διεθνής κοινότητα καθιστά αναγκαία την επικοινωνία σε περισσότερες από μια γλώσσες, δεδομένου ότι το 36% των εργοδοτών παγκοσμίως επιλέγει συνεργάτες που κατέχουν δύο η και τρείς γλώσσες. Επίσης στις σπουδές και στους επιστημονικούς κύκλους, οι ξένες γλώσσες αποτελούν σημαντικό εργαλείο, ενώ σε καθημερινό επίπεδο διευρύνουν την ικανότητα επικοινωνίας, αναπτύσσουν ικανότητες, αλλά και εμπλουτίζουν την προσωπική και κοινωνική ζωή.

Στο City Unity Lingua διδάσκονται εννέα γλώσσες:

Αγγλικά - Γαλλικά - Γερμανικά - Ισπανικά - Ρώσσικα - Αραβικά - Ιαπωνικά - Τουρκικά - Ελληνικά ( Νέα και Αρχαία )

από αρχάριο έως και προχωρημένο επίπεδο.

Οι Διευθυντές Σπουδών και οι καθηγητές του τμήματος Ξένων Γλωσσών, με σοβαρή εμπειρία στη διδασκαλία ενηλίκων σπουδαστών, μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και ειδική μεθοδολογία αποδεικνύουν πραγματικά τι σημαίνει εκπαίδευση ,σε ένα χώρο όπου η « δια Βίου μάθηση» δίνει διαρκώς εξετάσεις.