Επίπεδα τμημάτων


- Επίπεδο 1 (Αl 1 – beginner)
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν ελάχιστη η καθόλου γνώση της γλώσσας. Καλύπτει βασικές δεξιότητες και γνώσεις (survivalskills), ώστε ο σπουδαστής να µπορεί να ανταποκριθεί και να βρει πληροφορίες σε απλές καθηµερινές καταστάσεις.

- Επίπεδο 2 (Α 2 – elementary)
To πρόγραµµα καλύπτει τους σπουδαστές που µπορούν να χειριστούν, µε περισσότερη αυτοπεποίθηση, καθηµερινές χρήσεις της γλώσσας, χρησιμοποιώντας κυρίως ενεστώτα χρόνο.

- Επίπεδο 3 (Β 1 - Intermediate)
To πρόγραµµα απευθύνεται σε σπουδαστές που µπορούν να χρησιµοποιούν αόριστο ενεστώτα και µέλλοντα χρόνο σωστά και µπορούν να κατανοήσουν τα βασικά νοήµατα γραπτού και προφορικού λόγου.

- Επίπεδο 4 (Β 2– Upper-intermediate)
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε σπουδαστές που είναι σε θέση να κατανοήσουν τα κυρίως νοήµατα καθηµερινών προφορικών και γραπτών καταστάσεων (ραδιόφωνο, ΤV, εφηµερίδες κ.λ.π.) και µπορούν επίσης να εκφράσουν τη γνώµη τους µε αρκετή ακρίβεια.

- Επίπεδο 5 (C1-C2 - Advanced Level)
Αυτό το επίπεδο αφορά εκείνους που είναι σε θέση να κατανοήσουν κύριες ιδέες δύσκολων κειμένων σε συγκεκριμένα ή γενικά θέματα, μπορούν να συμμετέχουν σε συζητήσεις , να δημιουργήσουν σαφή κείμενα σε οικεία – σ εκείνους – θέματα , να στηρίξουν ιδέες, να συζητήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα µιας υποθέσης, να επιχειρηματολογήσουν για αιτίες και γεγονότα και πιθανές καταστάσεις.

Μπορούν να συνεργαστούν άµεσα και σωστά στη ξένη γλώσσα χωρίς να δυσχεραίνουν τη συζήτηση ή τη συναλλαγή µε αλλοδαπούς ή µητρικής γλώσσας συνομιλητές.