Μέθοδοι Διδασκαλίας


Η διδασκαλία στο City Unity Linqua στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή των σπουδαστών στην τάξη με role-playing, group-work, εργασίες, παρουσιάσεις και τεστ. Γίνεται χρήση της διδασκόμενης γλώσσας από το αρχάριο επίπεδο(Α1),ώστε να μεγιστοποιείται ο όποιος βαθμός γνώσης του σπουδαστή. Εκτός από τα βιβλία κορμού (main books) και το υποστηρικτικό υλικό από το σχολείο και οι χρησιμοποιούνται CD