Περιεχόμενο Προγραμμάτων


Τα προγράμματα του CITY UNITY LINGUA διακρίνονται σύμφωνα µε το περιεχόµενο σε:

α) Γενικά Προγράµματα- General Courses

Τα προγράμματα έχουν συγκεκριµένη µορφή και διάρκεια χρησιµοποιούν αναγνωρισµένες εκδόσεις και συµπληρωµατικό υλικό ειδικού περιεχοµένου, για κάθε γλωσσική δεξιότητα (κατανόηση και χρήση προφορικού και γραπτού λόγου) µε σαφή στόχο την εξειδικευμένη γνώση και την αποτελεσματική επικοινωνία, για σπουδές, επαγγελματικές επαφές, προσωπική καλλιέργεια.

Παράλληλα και εφόσον ο σπουδαστής το επιθυµεί προετοιµάζεται για όλα τα αναγνώρισµένα διπλώµατα των προαναφερθέντων γλωσσών (σύµφωνα µε το Ευρωπαικό πλαίσιο αναφοράς για γλώσσες- ΑLTE**), καθώς και για τα υπάρχοντα µέχρι στιγµής Κρατικά Διπλώµατα γλωσσοµάθειας. Τα διπλώματα που εντάσσονται στο πλαίσιο ALTE αναγνωρίζονται όχι μόνο στην Ελλάδα και την Ευρώπη, αλλά και στις περισσότερες χώρες του κόσμου από Πανεπιστήμια, εργοδότες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς

β) Εξειδικευµένα Επαγγελµατικά Προγράµµατα- Business and Specific Courses

Τα προγράµµατα αυτά απευθύνονται σε στελέχη και προσωπικό επιχειρήσεων, οργανισµών, επιστήµονες και φοιτητές, των οποίων οι δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα επιβάλλουν την αποτελεσµατική επικοινωνία στη διεθνή επαγγελµατική κοινότητα.

Στόχος των εξειδικευµένων Επαγγελµατικών Προγραµµάτων είναι η βελτίωση και ενεργοποίηση των γνώσεών των συµµετεχόντων, η ανάπτυξη ειδικών γλωσσικών ικανοτήτων, η τόνωση της αυτοπεποίθησης χρήσης της ξένης γλώσσας σε ανταγωνιστικό επαγγελµατικό περιβάλλον. Προετοιµάζουν τον ενδιαφερόμενο για ειδικά διπλώµατα εµπορικών επιμελητηρίων και διεθνών εξεταστικών φορέων.

Τα προγράµµατα καλύπτουν τους τοµείς:

  • Επιχειρησιακό
  • Τουριστικό
  • Νοµικό
  • Τραπεζικό
  • Ιατρικό
  • Ναυτιλιακό
  • Γραμματέων

γ) Ειδικά Σχεδιασµένα ΠρογράµµαταTailor– MadeCourses

Αυτά τα προγράµµατα σχεδιάζονται κυριολεκτικά "στα µέτρα" των ενδιαφερόμενων και είναι ιδιαίτερα ευέλικτα σε περιεχόµενο, διάρκεια και µορφή και περιλαμβάνουν "αυθεντικό" υλικό, το οποίο και ενσωματώνεται στη διδακτική ύλη. Tα Tailor Made προγράµµατα µπορούν να σχεδιαστούν για ένα άτοµο ή µία οµάδα 2 έως και 12 ατόµων. Καλύπτουν γενική η εξειδικευµένη εκµάθηση και, εφόσον οι συµµετέχοντες το επιθυµούν, οδηγούνται σε προετοιµασία αντίστοιχων διπλωµάτων.