Χαρακτηριστικά Προγραμμάτων


  • Έμφαση στην επικοινωνία από το πρώτο επίπεδο.
  • Άριστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου ων σπουδαστών.
  • Άρτια και αποτελεσματική χρήση της επιλεχθείσας γλώσσας.
  • Άμεση και πλήρης κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών.